Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro kupní smlouvy

související s prodejem zboží společnosti KEYPACK s.r.o.

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

(1)       Společnost KEYPACK s.r.o., se sídlem Plzeň, Na Roudné 80, PSČ 30165, IČ: 279 72 232, zapsaná v oddíle C, vložka 19427 veřejného (obchodního) rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Plzni (dále jen „prodávající“) zaměřuje své podnikání na výrobu a prodej PP komůrkových plastů (zejména s obchodním označením Kartonplast®, na který se vztahuje ochranná známka v majetku prodávajícího) a jiných výrobků, zejména z plných plastů, fólií, kovů, pěn, EPP apod. (dále společně jen „zboží“).
(2)       Tyto obchodní podmínky určují obsah kupních smluv, jejichž účastníkem je prodávající, a tvoří jejich nedílnou součást.

 

 

Článek II.

Předmět kupní smlouvy

 

(1)       Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží určené v kupní smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

 

(2)       Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží ujednanou v kupní smlouvě a zboží převzít.
Článek III.

Postup při uzavření kupní smlouvy

 

(1)       Komunikace smluvních stran a uzavření kupní smlouvy se může uskutečňovat elektronickými prostředky.

 

(2)       Na základě poptávky kupujícího zašle prodávající kupujícímu nabídku, která představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. V nabídce uvede prodávající druhové určení zboží, jeho obchodní označení, technické údaje, množství, sazbu kupní ceny za jeden kus zboží bez daně z přidané hodnoty (DPH), místo odevzdání zboží, dobu odevzdání zboží (termín dodání) a odkaz na tyto obchodní podmínky. K uzavření kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající obdrží objednávku kupujícího, jestliže se v objednávce nemění podmínky nabídky prodávajícího; jinak v okamžiku, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího. Prodávající vylučuje možnost kupujícího přijmout nabídku s dodatkem nebo odchylkou.

 

(3)       Změna objednávky kupujícího, která již byla doručena prodávajícímu, je možná jen na základě dohody stran. Při jednání o změně objednávky strany přihlédnou zejména ke stavu realizace již doručené objednávky kupujícího, k již vynaloženým nákladům a podmínkám, za kterých by bylo možné odevzdat zboží kupujícímu na základě navržené změny jeho objednávky (např. k nákladům, jež by bylo nutné dále vynaložit, a termínům souvisejících s odevzdáním zboží).

 

 

Článek IV.

Kupní cena zboží a platební podmínky

 

(1)       Kupní cena zboží se určí jako součet základní ceny zboží, nákladů spojených s jeho dopravou, jestliže se odevzdání zboží uskutečňuje mimo sídlo prodávajícího, případných dalších nákladů spojených s odevzdáním zboží a daně z přidané hodnoty, stanovené podle příslušných právních předpisů.

 

(2)       Základní cena zboží se ujednává podle nabídky prodávajícího, platné ke dni uzavření jednotlivé kupní smlouvy.

 

(3)       Kupní cena zboží se vyjadřuje v měnách CZK nebo EUR podle toho, jak byla vypracována nabídka, resp. jak bylo dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím. Přepočet měn EUR : CZK podle kurzu stanoveného Českou národní bankou ke dni odevzdání zboží kupujícímu, jak uvede prodávající na daňovém dokladu, slouží jen pro příslušný finanční úřad.

 

(4)       Prodávající uplatní nárok na zaplacení kupní ceny v daňovém dokladu (faktura), který kupující obdrží nejpozději první den měsíce následujícího po odevzdání zboží kupujícímu, které se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu příslušného právního předpisu (obvykle však do 5-ti pracovních dnů ode dne odevzdání zboží), a který prodávající zašle pouze v elektronické podobě z e-mailové adresy invoices@keypack.cz. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení zálohy na kupní cenu zboží až do výše 100% kupní ceny.

 

(5)       Lhůta splatnosti kupní ceny zboží činí 30 dnů ode dne odevzdání zboží kupujícímu; v pochybnostech o odevzdání zboží se přihlíží k dodacímu listu podepsaného kupujícím nebo osobou, která jedná za kupujícího nebo v jeho zájmu. Ocitne-li se kupující v prodlení se splněním povinnosti zaplatit kupní cenu, má prodávající nárok na úrok z prodlení, jehož výše se určí podle sazby 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 

Článek V.

Doba a místo odevzdání zboží

 

(1)       Prodávající je povinen odevzdat zboží v době a v místě ujednaném v kupní smlouvě.

 

(2)       Jestliže je prodávající povinen zboží odeslat, uskutečňuje se odevzdání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Jestliže je kupující povinen si převzít zboží v sídle prodávajícího nebo jeho provozovně, uskutečňuje se odevzdání zboží jeho předáním kupujícímu nebo tím, že prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím.

 

(3)       Prodávající je oprávněn odepřít odevzdání zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit, jestliže kupující nezaplatí zálohu na kupní cenu zboží nebo má prodávající splatnou pohledávku vůči kupujícímu, s jejímž uspokojením se kupující nachází v prodlení.

 

 

Článek VI.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

(1)       Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději při odevzdání zboží veškerou dokumentaci, která je nezbytná k užívání zboží nebo kterou si kupující s uzavřením kupní smlouvy vyžádal (případně kupujícího odkázat na umístění této dokumentace např. na internetových stránkách prodávajícího).

 

(2)       Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství do dvou pracovních dnů ode dne jeho převzetí.

 

(3)       Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže vůči jedné z nich bylo zahájeno insolvenční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí či soudní exekuce, popř. bylo rozhodnuto o zrušení smluvní strany s likvidací.

 

(4)       Kupující dává souhlas k tomu, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje, popř. osobní údaje jeho statutárních orgánů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se závazkem, který vznikl z uzavřené kupní smlouvy.

 

 

 

Článek VII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

 

(1)       Kupující nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

 

(2)       Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.

 

 

Článek VIII.

Nároky z vad zboží

 

(1)       Jestliže kupující oznámí prodávajícímu vadu zboží, je prodávající povinen odstranit vadu zboží bez zbytečného odkladu po takovém oznámení, a to podle povahy vady

  1. a) dodáním chybějícího zboží nebo
  2. b) odstraněním právních vad zboží nebo
  3. c) opravou zboží nebo
  4. d) dodáním náhradního zboží.

 

(2)       Neodstraní-li prodávající vadu zboží nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy kupující oznámil prodávajícímu tuto vadu, a vrátil zboží, je-li to nutné k opravě zboží či dodání náhradního zboží, může kupující uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od kupní smlouvy při oznámení vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

 

(3)       Jestliže je prodávající povinen odstranit vadu zboží jeho opravou nebo dodáním náhradního zboží nebo jestliže kupující odstoupil od smlouvy, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží nazpět nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Jestliže kupující nemůže zboží vrátit v původním obalu, je povinen použít jiný vhodný obal, aby nedošlo k poškození vraceného zboží. Jestliže kupující poruší tuto povinnost, je prodávající oprávněn odmítnout odstranit vadu zboží jeho opravou nebo dodáním náhradního zboží. Při vracení zboží je prodávající oprávněn odmítnout uhradit náklady spojené s vracením zboží.

 

(4)       Prodávající je oprávněn vyslat své zástupce ke kupujícímu za účelem prověření jeho stížnosti či reklamace a kupující je povinen umožnit zástupcům prodávajícího prohlídku zboží, ohledně něhož kupující oznámil vady.

 

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 

(1)       Kupní smlouva a závazek z ní vzniklý se řídí právním řádem České republiky. Případné spory plynoucí ze závazku založeného kupní smlouvou jsou podřízeny pravomoci českých soudů. Místně příslušným soudem je soud na území České republiky, v jehož obvodu má prodávající své sídlo.

 

(2)       Tyto podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.keypack.cz.

 

 

V Plzni, dne 12.1.2016